Obiady

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opłata za obiady na miesiąc marzec 2021 r.

dla klas I - III

Wynosi 110,40 zł (23 dni x 4,80 zł)

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły

w nieprzekraczalnym terminie: od 19.02.2021 do 26.02.2021

Dane do przelewu:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19

AL. RZECZYPOSPOLITEJ 129

59-220 LEGNICA

nr rachunku bankowego: 19 1600 1462 1027 7082 3000 0005

w tytule przelewu należy wpisać:

„Nazwisko i imię dziecka, klasę, nazwę miesiąca, za który dokonywana jest wpłata”

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić w danym dniu najpóźniej do godz. 8°°

telefonicznie do intendentki nr tel. 76 723 08 14,

lub telefonicznie do świetlicy szkolnej nr tel. 76 723 08 18

 

W przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka na obiedzie (odpis), zwrot pieniędzy nastąpi  na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata za obiady. Jeżeli wpłata za obiady nie jest zrealizowana w formie przelewu z rachunku osobistego zwrot następuje na wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego rachunek bankowy (wzór poniżej). 

Przelewy dokonywane w trakcie miesiąca (za niepełny miesiąc), umożliwiają korzystanie z obiadów od dnia następnego.

Wysokość miesięcznej opłaty za obiady jest każdorazowo podawana na stronie internetowej szkoły: www.sp19legnica.eu

 

Bardzo proszę, aby wpłacać  za obiady terminowo. Wpłata przelewem po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwej kwocie skutkować będzie odesłaniem pieniędzy na konto rodzica i nie wydaniem obiadów dla ucznia.

Przelew dokonany  w terminie oznacza datę wpływu na rachunek bankowy szkoły.

 

DYSPOZYCJA ZWROTU ODPISU NA RACHUNEK BANKOWY

(wypełniają tylko osoby, które dokonały wpłaty gotówkowej u pośrednika np. Pocztę Polską)

 

Legnica, dn. …………………………..

Proszę o zwrot odpisów z tytułu obiadów na rachunek bankowy:

Nr konta ………………………………………………………………………………………

Właściciel konta – Imię i nazwisko ………………………………………………………….

 ………………………………………..

 Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Autor: Sebastian Miecierz