Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

1. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze:
- szkoły podstawowe do 8 dni.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, mogą być ustalone:
- w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy,
- w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
3. W dodatkowych dniach, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych.
4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w dodatkowych dniach wolnych.
 
W roku szkolnym 2019/2020 ustalono następujące dodatkowe dni wolne:
 
21 kwietnia 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
23 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.