Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacje ogólne i listy klas

Drodzy rodzice uczniów klas pierwszych

Przekazujemy Państwu listy klas 1a, 1b, 1c, wychowawców, sale, a także zmiany na jakie będą uczęszczać uczniowie w I i II semestrze.

Informacje o podręcznikach, "Wyprawce szkolnej i zapisach do świetlicy.

 

Sebastian Miecierz, Beata Witek
15 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacje ogólne i listy klas

Komunikat

W związku z przedłużającym się nauczaniem zdalnym w placówkach oświatowych oraz brakiem wytycznych dotyczących organizacji zebrań z rodzicami w szkołach informuję, że nie będziemy organizować spotkania rodziców przyszłych klas pierwszych. 15 czerwca 2020 r. na stronie internetowej szkoły przekażemy podział dzieci na klasy wraz z informacją o wychowawcach poszczególnych oddziałów. Podamy informacje o obowiązujących podręcznikach i materiałach ćwiczeniowych, które otrzyma uczeń klasy pierwszej w szkole, podręczniku do religii i wyprawce szkolnej, którą zakupują rodzice. Zamieścimy dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do świetlicy.  

Sebastian Miecierz, Beata Witek
2 czerwca 2020

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Lista dzieci, których rodzice potwierdzili chęć uczęszczania do Szkoły Podstawowej Nr 19 od roku szkolnego 2020/2021 znajduje się TUTAJ.

Sebastian Miecierz
18 maja 2020

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do klasy pierwszej - rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informacje o zakwalifikowaniu dzieci do Klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 19 od roku szkolnego 2020/2021. Lista dzieci zakwalifikowanych znajduje się TUTAJ. Decyzja dotycząca przyjęcia dzieci z poza obwodu szkoły, nieposiadających w Naszej szkole rodzeństwa zostanie podjęta w połowie sierpnia.

Wszystkich rodziców/opiekunów prawnych , których dzieci znajdują się na Naszej liście zakwalifikowanych do klasy I prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej Nr 19 mailem na adres sekretariat@sp19.legnica.eu

 

„Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ……………………………………………….

do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 19 w Legnicy od roku szkolonego 2020/2021

                                                                             ………………………………………”
                                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

W zależności od rozwoju sytuacji w kraju zostanie zorganizowane spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych klas I na którym przekażemy  podziały klasowe.

Więcej informacji podamy na początku czerwca.

 

Sebastian Miecierz
21 kwietnia 2020

Zasady rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA

DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W LEGNICY

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

RODZICE DZIECI URODZONYCH W 2013 r., ZAMIESZKUJĄCYCH W OBWODZIE SZKOŁY DOKONAJĄ ZGŁOSZENIA DZIECKA W DNIACH OD 10.02.2020 r. DO 05.03.2020 r. W SEKRETARIACIE SZKOŁY (zgłoszenie do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.sp19.legnica.eu w zakładce Rekrutacja UWAGA: do zgłoszenia dziecka prosimy przygotować: dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL),

ZGŁOSZENIE

RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY UCZESTNICZĄ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA WOLNE MIEJSCA. W TYM CELU NALEŻY W DNIACH 06.03.2020 r. DO 27.03.2020 r. ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.sp19.legnica.eu w zakładce Rekrutacja UWAGA: do zgłoszenia dziecka prosimy przygotować: dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL).

WNIOSEK

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica na rok szkolny 2020/2021, odbywać się będzie w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),

- Zarządzenie Nr 43/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej […] dla której organem prowadzącym jest Miasto Legnica,

- Zarządzenie Nr 12/PM/2020  Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica na rok szkolny 2020/2021.

Sebastian Miecierz
5 lutego 2020